ÁSZF – Általános szerződési feltételek

Kezdőlap 9 ÁSZF – Általános szerződési feltételek

Az Öntapadó Címke Nyomtatás brand tulajdonosa Citronut Kft. (a Vállalkozó)
A cég rövidített elnevezése: Citronut Kft.
A cég elnevezése: Citronut Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 39/a
Cégjegyzékszám: 01 09 362311
Adószám: 10944176-2-43
EU adószám: HU 10944176
Képviselő: Megyeri Attila
Email: info@ontapadocimkenyomtatas.hu
Telefon: +36 1 64 64 354

1. Bevezető rendelkezések
Az Öntapadó Címke Nyomtatás (Vállalkozó) fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételektől eltérő tartalommal az általa meghatározott bármely Megrendelő vagy megrendelés vonatkozásában egyedi megállapodást kössön a Megrendelővel. Egyedi megállapodás kötésekor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérőén nem rendelkeznek.

2. Ajánlat és megrendelés, a szerződések tartalma
2.1. Megrendelő megrendelését írásbeli (első sorban e-mail, másod sorban levél) formában köteles továbbítani az Öntapadó Címke Nyomtatás részére. Az e-mail kapcsolattartást Felek kifejezetten elfogadják. A megrendelésben szerepelnie kell minden olyan adatnak, ismérvnek és feltételnek, amelyet a Megrendelő által elvárt teljesítéshez figyelembe kell venni. A megrendelésben egyértelműen meg kell határozni a kért termék típusát, minőségét, méretét, mennyiségét, a kialkudott árakat és szállítási határidőt és módot, illetőleg az adott megrendelésre vonatkozó esetleges speciális kívánságokat, valamint a Megrendelő nevét, számlázási adatait, szállítás esetén szállítási címét (amennyiben különbözik a számlázásitól). A megrendelés elfogadásáról az Öntapadó Címke Nyomtatás a megrendelés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül köteles nyilatkozni. A megrendelésben megjelölt termék, szolgáltatás tekintetében Öntapadó Címke Nyomtatás szállítási kötelezettsége kizárólag akkor áll be, ha a megrendelést írásban (e-mailben vagy postai úton) visszaigazolja. Amennyiben visszaigazolás nem érkezik a Megrendelő részére vagy nemleges visszaigazolás érkezik, úgy a Felek között szerződés nem jön létre.

2.2. A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejövő szerződések tartalmának a megrendelésben és az azonos tartalmú visszaigazolásban foglaltakat, valamint, ha a felek másként nem rendelkeznek, a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell tekinteni.

3. ÁFA
Az Öntapadó Címke Nyomtatás ajánlataiban, visszaigazolásaiban, számláiban stb. feltüntetett ellenértéket a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott ÁFA terheli, melyet az ellenértéken felül ugyancsak Megrendelő köteles megfizetni az Öntapadó Címke Nyomtatás (Vállalkozó) által kibocsájtott számla ellenében.

4. Fizetések
4.1. Az Öntapadó Címke Nyomtatás fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelőtől előleg megfizetését vagy fizetési biztosítékot kérjen. Erre vonatkozó igényét Megrendelő első igénybejelentésére adott első árajánlata, vagy megrendelés visszaigazolása során köteles közölni. Amennyiben a Megrendelő az előleg megfizetését vagy biztosíték nyújtását elutasítja, úgy a Felek között szerződés nem jön létre.
4.2. Az Öntapadó Címke Nyomtatás jogosult a Megrendelő fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámolására, és a szolgáltatás felfüggesztésére, ezentúl a 15 napon túl lejárt követelés harmadik félnek való értékesítésére.

5. Rendelés törlése
5.1. A Megrendelő a leadott rendelését a leadástól számított 24 órán belül egyoldalúan törölheti. Az Öntapadó Címke Nyomtatás csak írásbeli formában fogad el rendeléstörlést.
5.2. Megrendelő köteles az Öntapadó Címke Nyomtatás-nál a rendeléstörlésig felmerült költségeket és az időközben elvégzett munka ellenértékét teljes összegben megtéríteni. A rendelés leadásától számított 24 óra után a rendelés törlésére nincs lehetősége a Megrendelőnek.

6. Szellemi alkotások védelme, felhasználási előírások
6.1. Amennyiben Öntapadó Címke Nyomtatás a Megrendelő utasításai szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy a Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jogok, a szabadalmi jogok, a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó más jogok és bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás fellépése esetén. A Megrendelő ilyen esetben köteles Öntapadó Címke Nyomtatás-t mentesíteni a hozzá benyújtott követelések és az ellene indított peres eljárások vonatkozásában vagy a felmerülő mindennemű egyéb eljárás vagy költségviselés alól.

7. Szállítás
7.1. A Megrendelőt az áru szállításra kész állapotáról illetve a futárszolgálatnak történő feladásáról Öntapadó Címke Nyomtatás haladéktalanul értesíti. Az áru átadása – ellenkező értelmű írásos megállapodás hiányában – futárszolgálattal történik az árajánlatban feltüntetett összegért.
7.2. Öntapadó Címke Nyomtatás az előre megadott szállítási határidő betartásáért köteles minden tőle telhetőt megtenni. Nem terheli felelősség a szállítási késedelemért, ha az külső erőhatalom hatása miatt, vagy azért következik be, mert a Megrendelő a teljesítéshez szükséges anyagokat (címkék tartalma, grafikai anyagok…) nem, vagy nem megfelelő időben adja át. A késedelemről Öntapadó Címke Nyomtatás a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A Megrendelő bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése az Öntapadó Címke Nyomtatás részére rögzített teljesítési határidő automatikus meghosszabbodását eredményezi. Ebben az esetben az Öntapadó Címke Nyomtatás részére előírt teljesítési határidő annyi nappal hosszabbodik meg, ahány nappal a Megrendelő valamely kötelezettségét késedelmesen teljesíti.
7.3. Ha a megrendelő által történő áru elszállításának bármilyen késedelme várható, Megrendelő köteles erről Öntapadó Címke Nyomtatás-t haladéktalanul értesíteni és ezen késedelemért az Öntapadó Címke Nyomtatást kártalanítani vagy kártérítést fizetni.
7.4. Amennyiben Megrendelő az árut a megállapodott szállítási határidőt követő 3 napon belül, az annak szállításra kész állapotáról szóló tudomásszerzés ellenére nem veszi át, úgy az Öntapadó Címke Nyomtatás teljesítése elfogadottnak minősül és az Öntapadó Címke Nyomtatás jogosult a számlát kiállítani. Az ilyen termékek vonatkozásában a leszámlázástól kezdve a megbízás nélküli ügyvitel szabályai az irányadóak. Az áru tárolásával vagy őrzésével kapcsolatban Öntapadó Címke Nyomtatás-nál felmerülő költségeket Megrendelő köteles megtéríteni. Amennyiben Megrendelő átvételi késedelme az 5 napot meghaladja, Öntapadó Címke Nyomtatás jogosult az adott szerződéstől elállni, és az elállással kapcsolatos kárai megtérítését követelni.

8. Szavatosság és jótállás, kártérítés
8.1. Öntapadó Címke Nyomtatás-t a szállított termékekkel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szavatossági felelősség terheli.
8.2. Amennyiben a termék a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján készül, úgy Öntapadó Címke Nyomtatás a Megrendelő vagy megbízottja által átadott anyagok vagy minták hibájából, hiányosságából vagy hiányából eredő semmiféle kárért vagy más következményért nem vállal felelősséget.
8.3. Amennyiben az Öntapadó Címke Nyomtatás vállalja fel a nyomdatermékek tervezését, nyomtatást megelőző előkészítő műveleteit, csak a Megrendelő által jóváhagyott minta alapján nyomtatható a termék, ezért az Öntapadó Címke Nyomtatás a gyártás után nem fogad el a terméken észlelt, de a jóváhagyáskor nem észrevett hibát. Azért felelősséget az Öntapadó Címke Nyomtatás nem vállal. A Megrendelő által jóváhagyott, de az Öntapadó Címke Nyomtatás által végzett tervezés, előkészítés miatt az Öntapadó Címke Nyomtatást felelősség nem terheli. Jóváhagyás után a Megrendelő szavatossági jogait a tervezés vonatkozásában Felek kizárják.
8.4. A termék előállításához felhasznált anyagok szavatossági hibájából eredő anyagi kárért Öntapadó Címke Nyomtatás kizárólag a termék értékének összegéig vállal felelősséget. A felelősség ezen összegszerű maximalizálását Megrendelő kifejezetten elfogadja.
8.5. Öntapadó Címke Nyomtatás fenntartja a jogot arra, hogy minden tudomására hozott termékhibát saját maga is kivizsgáljon vagy kivizsgáltasson.

9. Az áru megvizsgálása, kifogások
9.1. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szállított terméket, az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálja. Ezen haladéktalan megvizsgálási kötelezettség semmikép sem tarthat tovább, mint a szállítást követő 2. munkanap 16 órája. Amennyiben a termék mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban a megvizsgálás során bármilyen eltérést tapasztal, ezen eltéréseket jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát, az azokon feltüntetett mennyiségeket, és a szerződéstől való bárminemű eltérést a fentiek szerint jegyzőkönyvben rögzíteni. Mindezek bármelyikének elmulasztása esetén Megrendelő elveszíti azt a jogát, hogy az áru mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban Öntapadó Címke Nyomtatás-sal szemben bármilyen szavatossági vagy kártérítési igényt érvényesítsen.
9.2. Megrendelő az átvételkor elvégzett vizsgálat alapján felmerült esetleges igényeit az alábbi határidőben köteles bejelenteni:
* Mennyiségi kifogás vagy a csomagolás sérülése esetén Megrendelő a termék átvételét követő munkanap 15 óráig értesíti Öntapadó Címke Nyomtatás-t
* Minőségi kifogás esetén Megrendelő a termék átvételét követő 4 napon belül értesíti Öntapadó Címke Nyomtatás-t
A kifogásról szóló értesítést minden esetben írásban kell megküldeni (első sorban e-mail, másod sorban levél), és ahhoz csatolni kell a 9.1. pont előírásai szerint felvett jegyzőkönyvet.
Amennyiben a fenti határidőkön belül a Megrendelő nem támaszt kifogást, úgy a teljesítés elfogadottnak tekintendő.
9.3. Öntapadó Címke Nyomtatás mind minőségi, mind mennyiségi vagy sérüléssel kapcsolatos kifogás esetén – amennyiben a kifogás megalapozott – az árut kicseréli vagy amennyiben ez nem, vagy csak számottevő nehézséggel történhetne meg, úgy az áru ellenértékét a jogos kifogással arányos mértékben csökkenti, vagy visszatéríti Megrendelőnek.

10. A szerződés hatályba lépése, megszűnése
10.1. Öntapadó Címke Nyomtatás jogosult a Megrendelővel létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben:
* Amennyiben Megrendelő ellen felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi.
* Amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak.
* Amennyiben részszállítások esetén a Megrendelő az esedékes részszámlát felszólítás ellenére sem egyenlítette ki.
* Amennyiben Megrendelő súlyos szerződésszegést követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni.
* Amennyiben Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít Öntapadó Címke Nyomtatás-sal szemben, amely Öntapadó Címke Nyomtatás hátrányos megítélését eredményezheti.
10.2. Amennyiben Öntapadó Címke Nyomtatás valamely szerződést felmondással szüntet meg, vagy valamely szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti a Megrendelőnek Öntapadó Címke Nyomtatás-sal szemben már fennálló fizetési kötelezettségei vagy más tartozásai teljesítésére vonatkozó kötelezettségét.

11. A szerződő felek közötti kapcsolattartás
11.1. Öntapadó Címke Nyomtatás kiköti, hogy a Megrendelővel létrejövő szerződéseket, lényeges értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket írásba kell foglalni, illetve írásban meg kell erősíteni (Amennyiben valamely közlés formájára a jelen ÁSZF kifejezett rendelkezést tartalmaz, az adott közlésre azt a rendelkezést kell alkalmazni). Az elektronikus formában (pl.: e-mail) elküldött üzeneteket írásbeli üzenetnek kell tekinteni, amelyet Felek a kapcsolattartás általános formájaként elfogadnak. A telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a másik félnek azonnal jeleznie kell a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.

12. A jogvitákra vonatkozó kikötések
12.1. A felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő megoldására, egyezség kötésére. Jogvita esetére felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

13. Egyéb rendelkezések
13.1. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejövő szerződések bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
13.2. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az együttműködés tartama alatt és azután is minden, a megrendeléssel és annak teljesítésével kapcsolatos információt és tényt üzleti titokként kezelnek, azokat nem hozzák harmadik személyek, illetve a nyilvánosság tudomására és harmadik személyek számára nem teszik hozzáférhetővé.
13.3.A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései megfelelően irányadók.

14. Az ÁSZF hatálya
14.1. Az ÁSZF jelen tartalommal 2016. 03. 01. napján lép hatályba.

Előző ÁSZF-ek
https://ontapadocimkenyomtatas.hu/ujwp/aszf-2015-06-08-2016-02-29/

Kérjen ajánlatot most!

Különösen elégedett vagyok a néhány percen belül megküldött ajánlattal.

Bármit kérek, megoldják, pontosan úgy, ahogy kértem. A személyes egyeztetés is erősségük. Türelmesen, minden problémára segítenek megoldást keresni.

Kérjen ajánlatot most!

Az internetnek hála találtam weboldalára, és az ott látottak alapján döntöttem, hogy ajánlatot kérek. Szerencsére messze jobb volt a többi válasznál, a segítőkészségétől nem is beszélve.

Ami tetszett, hogy folyamatos volt a kommunikáció, nem éreztük úgy, hogy aggódnunk kellene, valami félrecsúszott, mert megfelelő minőségű, és mennyiségű információval voltunk ellátva. Legközelebb is Önöket választjuk ha címkenyomtatásra lesz szükségünk.

Az oldal használatával elfogadja, hogy az sütiket használ. további információk

Az új EU-s törvények értelmében fel kell hívjuk a figyelmét, hogy mint minden másik weboldal, a mi weboldalunk is sütiket (cookie) használ, az Ön böngészésének könnyítése érdekében. Ha nem tetszik, zárja be az internetet, süssön magának egy sütit és vegyen elő egy könyvet.

Bezár