Hívjon! +36 1 64 64 354

ÁSZF 2015. 06. 08.-2016 .02. 29.

Az Öntapadó Címke Nyomtatás brand tulajdonosa Citronut Kft.
A cég rövidített elnevezése: Citronut Kft.
A cég elnevezése: Citronut Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 39/a
Cégjegyzékszám: 01 09 362311
Adószám: 10944176-2-43
EU adószám: HU 10944176
Képviselő: Megyeri Attila
Email: info@ontapadocimkenyomtatas.hu
Telefon: +36 30 867 9050

1. Bevezető rendelkezések
Az Öntapadó Címke Nyomtatás fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételektől eltérő tartalommal az általa meghatározott bármely Megrendelő vagy megrendelés vonatkozásában egyedi megállapodást kössön. Egyedi megállapodás kötésekor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérőén nem rendelkeznek.

2. Ajánlat és megrendelés, a szerződések tartalma
2.1. Megrendelő megrendelését írásbeli (első sorban e-mail, másod sorban levél) formában köteles továbbítani az Öntapadó Címke Nyomtatás részére. A megrendelésben szerepelnie kell minden olyan adatnak, ismérvnek és feltételnek, amelyet a Megrendelő által elvárt teljesítéshez figyelembe kell venni. A megrendelésben egyértelműen meg kell határozni a kért termék típusát, minőségét, méretét, mennyiségét, a kialkudott árakat és szállítási határidőt és módot, illetőleg az adott megrendelésre vonatkozó esetleges speciális kívánságokat, valamint a Megrendelő nevét, számlázási adatait, szállítás esetén szállítási címét (amennyiben különbözik a számlázásitól). A megrendelés elfogadásával kapcsolatban Öntapadó Címke Nyomtatás a megrendelés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül köteles nyilatkozni. A megrendelésben megjelölt termék, szolgáltatás tekintetében Öntapadó Címke Nyomtatás szállítási kötelezettsége kizárólag akkor áll be, ha a megrendelést írásban visszaigazolja.

2.2. A jelen ÁSZF alapján a felek között létrejövő szerződések tartalmának a megrendelésben és az azonos tartalmú visszaigazolásban foglaltakat, valamint, ha a felek másként nem rendelkeznek, a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell tekinteni.

3. ÁFA
Az Öntapadó Címke Nyomtatás ajánlataiban, visszaigazolásaiban, számláiban stb. feltüntetett ellenértéket a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott ÁFA terheli, melyet az ellenértéken felül ugyancsak Megrendelő köteles megfizetni.

4. Fizetések
4.1. Az Öntapadó Címke Nyomtatás fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelőtől előleg megfizetését vagy fizetési biztosítékot kérjen. Erre vonatkozó igényét Megrendelő első igénybejelentésére adott első árajánlata, vagy megrendelés visszaigazolása során köteles közölni.

4.2. Az Öntapadó Címke Nyomtatás jogosult fizetési késedelem esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámolására, és a szolgáltatás felfüggesztésére, ezentúl a 15 napon túl lejárt követelés harmadik félnek való értékesítésére.

5. Rendelés törlése
5.1. Az Öntapadó Címke Nyomtatás csak írásbeli formában fogad el rendeléstörlést.

5.2. Megrendelő köteles az Öntapadó Címke Nyomtatás-nál a rendeléstörlésig felmerült költségeket és az időközben elvégzett munka ellenértékét megtéríteni.

6. Szellemi alkotások védelme, felhasználási előírások
6.1. Amennyiben Öntapadó Címke Nyomtatás a Megrendelő utasításai szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy a Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jogok, a szabadalmi jogok, a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó más jogok és bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás fellépése esetén. A Megrendelő ilyen esetben köteles Öntapadó Címke Nyomtatás-t mentesíteni a hozzá benyújtott követelésekkel, ellene indított peres eljárásokkal szemben vagy a felmerülő mindennemű egyéb eljárás vagy költségviselés alól.

 

7. Szállítás
7.1. A Megrendelőt az áru szállításra kész állapotáról illetve futárszolgálatnak történő feladásáról Öntapadó Címke Nyomtatás haladéktalanul értesíti. Az áru átadása – ellenkező értelmű írásos megállapodás hiányában – futárszolgálattal történik az árajánlatban feltüntetett összegért.

7.2. Öntapadó Címke Nyomtatás az előre megadott szállítási határidő betartásáért köteles minden tőle telhetőt megtenni. Nem terheli felelősség a szállítási késedelemért, ha az külső erőhatalom hatása miatt, vagy azért következik be, mert a Megrendelő a teljesítéshez szükséges anyagokat (címkék tartalma, grafikai anyagok…) nem, vagy nem megfelelő időben adja át. A késedelemről Öntapadó Címke Nyomtatás a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

7.3. Ha a megrendelő által történő áru elszállításának bármilyen késedelme várható, Megrendelő köteles erről Öntapadó Címke Nyomtatás-t haladéktalanul értesíteni.

7.4. Amennyiben Megrendelő az árut a megállapodott szállítási határidőt követő 3 napon belül, az annak szállításra kész állapotáról szóló tudomásszerzés ellenére nem veszi át, úgy Öntapadó Címke Nyomtatás jogosult a számlát kiállítani. Az ilyen termékek vonatkozásában a leszámlázástól kezdve a felelős őrzés szabályai az irányadóak. Az áru tárolásával vagy őrzésével kapcsolatban Öntapadó Címke Nyomtatás-nál felmerülő költségeket Megrendelő köteles megtéríteni. Amennyiben Megrendelő átvételi késedelme az 5 napot meghaladja, Öntapadó Címke Nyomtatás jogosult az adott szerződéstől elállni, az elállással kapcsolatos kárai megtérítését követelni.

8. Szavatosság és jótállás, kártérítés

8.1. Öntapadó Címke Nyomtatás-t a szállított termékekkel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szavatossági felelősség terheli.

8.2. Amennyiben a termék a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján készül, úgy Öntapadó Címke Nyomtatás a Megrendelő vagy megbízottja által átadott anyagok vagy minták hibájából, hiányosságából vagy hiányából eredő semmiféle kárért vagy más következményért nem vállal felelősséget.

8.3. Amennyiben a Öntapadó Címke Nyomtatás vállalja fel a nyomdatermékek tervezését, nyomtatást megelőző előkeszítő műveleteit, csak a Megrendelő által jóváhagyott minta alapján nyomtatható a termék, ezért a kigyártás után nem fogadunk el a terméken észlelt, de a jóváhagyáskor nem észrevett hibát. Azért felelősséget nem tudunk vállalni.

8.4. A termék előállításához felhasznált anyagok szavatossági hibájából eredő anyagi kárért Öntapadó Címke Nyomtatás kizárólag a termék értékének összegéig vállal felelősséget.

8.5. Öntapadó Címke Nyomtatás fenntartja a jogot arra, hogy minden tudomására hozott termékhibát saját maga is kivizsgáljon vagy kivizsgáltasson.

9. Az áru megvizsgálása, kifogások
9.1. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szállított terméket, az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálja. Amennyiben a termék mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban a megvizsgálás során bármilyen eltérést tapasztal, ezen eltéréseket jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát, az azokon feltüntetett mennyiségeket, és a szerződéstől való bárminemű eltérést a fentiek szerint jegyzőkönyvben rögzíteni. Mindezek bármelyikének elmulasztása esetén Megrendelő elveszíti azt a jogát, hogy az áru mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban Öntapadó Címke Nyomtatás-sal szemben bármilyen igényt érvényesítsen.

9.2. Megrendelő az átvételkor elvégzett vizsgálat alapján felmerült esetleges igényeit az alábbi határidőben köteles bejelenteni:

* Mennyiségi kifogás vagy a csomagolás sérülése esetén Megrendelő a termék átvételét követő munkanap 15 óráig értesíti Öntapadó Címke Nyomtatás-t
* Minőségi kifogás esetén Megrendelő a termék átvételét követő 5 napon belül értesíti Öntapadó Címke Nyomtatás-t

A kifogásról szóló értesítést minden esetben írásban kell megküldeni (első sorban e-mail, másod sorban levél), és ahhoz csatolni kell a 9.1. pont előírásai szerint felvett jegyzőkönyvet.
Amennyiben a fenti határidőkön belül a Megrendelő nem támaszt kifogást, úgy a teljesítés elfogadottnak tekintendő.

9.3. Öntapadó Címke Nyomtatás mind minőségi, mind mennyiségi vagy sérüléssel kapcsolatos kifogás esetén – amennyiben a kifogás megalapozott – az árut kicseréli vagy amennyiben ez nem, vagy csak számottevő nehézséggel történhetne meg, úgy az áru ellenértékét a jogos kifogással arányos mértékben csökkenti, vagy visszatéríti Megrendelőnek.

10. A szerződés hatályba lépése, megszűnése
10.1. Öntapadó Címke Nyomtatás jogosult a Megrendelővel létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani:

* Amennyiben Megrendelő ellen felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi.
* Amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak.
* Amennyiben részszállítások esetén a Megrendelő az esedékes részszámlát felszólítás ellenére sem egyenlítette ki.
* Amennyiben Megrendelő súlyos szerződésszegest követett el, vagy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tud a továbbiakban eleget tenni.
* Amennyiben Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít Öntapadó Címke Nyomtatás-vel szemben, amely Öntapadó Címke Nyomtatás hátrányos megítélését eredményezheti.

10.2. Amennyiben Öntapadó Címke Nyomtatás valamely szerződést felmondással szüntet meg, vagy valamely szerződés más okból megszűnik, ez semmilyen vonatkozásban nem érinti a Megrendelőnek Öntapadó Címke Nyomtatás-vel szemben már fennálló fizetési kötelezettségei vagy más tartozásai teljesítésére vonatkozó kötelezettségét.

11. A szerződő felek közötti kapcsolattartás
11.1. Öntapadó Címke Nyomtatás kiköti, hogy a Megrendelővel létrejövő szerződéseket, lényeges értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket írásba kell foglalni, illetve írásban meg kell erősíteni (Amennyiben valamely közlés formájára a jelen ÁSZF kifejezett rendelkezést tartalmaz, az adott közlésre azt a rendelkezést kell alkalmazni.) Az elektronikus formában (pl.: E-mail) elküldött üzeneteket írásbeli üzenetnek kell tekinteni. A telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés írásbeli visszaigazolása esetén a másik félnek azonnal jeleznie kell a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.

12. A jogvitákra vonatkozó kikötések
12.1. A felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő megoldására, egyezség kötésére. Jogvita esetére felek a hatásköri szabályok figyelembe vételével kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

13. Egyéb rendelkezések
13.1. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejövő szerződések bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

14. Az ÁSZF hatálya
14.1. Az ÁSZF jelen tartalommal 2015. 06. 08. napján lép hatályba.
(ÁSZF hatályon kívülivé válik az új ÁSZF hatálybalépésétől, 2016. 03. 01.-től)

Ahova címkét nyomtattunk az elmúlt tíz évben

A térkép nagyobb méretben való megjelenítése a teljesség igénye nélkül

Az Öntapadó Címke Felhő

Címke, Cimke, Vonalkód, Etikett, Vonalkódnyomtatás, Vonalkódkészítés, Vonalkód készítés, Vonalkód igénylés, EAN, Code 39, Code 128, UPC 128, EAN 13, EAN 128, QR kód, QR kód nyomtatás, A4 címke, Íves címke, Öntapadó etikett, Öntapadó címke, Öntapadó cimke, Biztonsági címke, VOID címke, Tekercses címke, Tekercses cimke, Bérnyomtatás, Leltárcímke, Könyvcímke, Ex-libris címke

Kövessen minket a FB-on, ne maradjon le semmiről!